ทานอาหารอย่างไรให้ปลอดภัยต่อร่างกาย

การรับประทานอาหารดีหรือไม่ดีนั้นจะมีผลต่อสุขภาพของเรามากถ้าเกิดเราทานแล้วไม่ระมัดระวังการกินของตัวเองอาจจะเกิดผลเสียต่างไามมาได้

14224298364484

การรับประทานของหวานก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้โรคต่างๆ ตามมาปริมาณนํ้าตาลที่รับประทานไดตอวัน สําหรับผูหญิงไมเกิน 4 ชอนชา และผูชายไมเกิน 6 ชอนชา ซึ่งหลักการของการรับประทานอาหารเพิ่มความสูง อาหารคลีนนั้น ตองลด หรืองด เครื่องดื่มที่มีรสหวาน ลูกกวาด และ ขนมอบตางๆ การรับประทานแบบใสใจฉลากโภชนาการ ฉลากโภชนาการ คือ ฉลากอาหารที่มีการแสดงขอมูลโภชนาการ ซึ่งระบุชนิดและปริมาณสารอาหารของอาหาร มีอยู 2 รูปแบบ ไดแก แบบเต็ม และแบบยอ

อานฉลากโภชนาการเปนชวยได

  • ชวยเลือกอาหารที่เหมาะสมกับความตองการ เชน ตองการ ควบคุมนํ้าหนักควรเลือกผลิตภัณฑที่มีพลังงานนอย หรือผูปวยเบาหวาน ตองควบคุมนํ้าตาล ควรเลือกผลิตภัณฑที่ไมมีนํ้าตาลหรือนํ้าตาลนอย ผูปวยความดันโลหิตสูงตองควบคุมโซเดียม ควรเลือกผลิตภัณฑที่มีโซเดียมตํ่า ผูที่กลัวอวนหรือผูที่มีไข มันในเลือดสูงตองควบคุมไขมันตอง เลือกผลิตภัณฑที่มีไขมันตํ่าหรือไมมี ไขมัน
  • ชวยเปรียบเทียบคุณคาทาง โภชนาการของอาหารและสินคา แตละชนิด เชน เปรียบเทียบวิตามิน หรือที่ใยอาหารที่มีประโยชนตอรางกายที่ต้องการเพิ่มความสูง
  • ชวยดูจํานวนหนวยบริโภคตอซอง เพื่อทราบวาซองนี้ควรแบงรับ ประทาน กี่ครั้งหรือกี่คน

ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ

  • เห็นชัดเจน เขาใจงาย ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ จะแสดงคาพลังงาน นํ้าตาล ไขมัน และ โซเดียม ดานหนาบรรจุภัณฑ เพื่อใหผูบริโภคเห็นไดชัดเจน และอานงาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น