ขั้นตอนการเตรียมตัวออกกำลังกาย

การออกกำลังกายเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม กิจกรรมการออกกำลังกายสามารถทำได้หลายลักษณะด้วยกันตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ การออกกำลังกายเพื่อการนันทนาการ การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย การออกกำลังกายเพื่อการแข่งขันกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อการบำบัด

หลักการออกกกำลังกาย ไม่ว่าจะออกกำลังกายเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม ควรยึดหลักการออกกำลังกายซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

เพิ่มความสูง

ขั้นที่ 1  การเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการออกกำลังกาย แบ่งลักษณะการเตรียมออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 1. การเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนออกกำลังกาย มีดังนี้
  • มีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรงและมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอ
  • ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการออกกำลังกาย
  • มีการเตรียมพร้อมเรื่องสถานที่และอุปกรณ์
  • ไม่รับประทานอาหารจนอิ่ม
  • แต่งกายพร้อมและเหมาะกับชนิดและประเภทของกิจกรรมออกกำลังกาย
  • รู้จักการใช้และเล่นเครื่องออกกำลังกายอย่างถูกต้อง
 2. การเตรียมความพร้อมก่อนออกกำลังกาย หมายถึงการอบอุ่นร่างกาย ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
  • บริหารทุกส่วนของร่างกายให้พร้อมที่จะออกกำลังกาย
  • ใช้เวลาในการบริหารร่างกายประมาณ 5 – 10 นาที และควรบริหารอวัยวะส่วนที่จะใช้ในการออกกำลังกายให้มากกว่าปกติ
  • เริ่มบริหารร่างกายจากเบาๆ แล้วจึงหนักขึ้น
  • ควรให้ความสำคัญกับการบริหารข้อต่อในส่วนต่างๆ เป็นพิเศษ
  • ควรมีการบริหารร่างกายแบบยึดเหยียดกล้ามเนื้อและข้อต่อ (stretching) เพิ่มความสูง
  • มีความพร้อมทางด้านจิตใจ คือมีความสุข มีความเต็มใจที่จะได้ออกกำลังกาย

ผลของการอบอุ่นร่างกาย การอบอุ่นร่างกายจะส่งผลต่อร่างกายดังนี้

 • ทำให้สภาพร่างกายโดยทั่วไปพร้อมจะออกกำลังกายเพิ่มความสูง
 • ทำให้ระบบต่างๆ ของร่างกายพร้อมที่จะทำหน้าที่ โดยเฉพาะการประสานงานระหว่างประสาทกับกล้ามเนื้อ
 • ช่วยปรับระดับอุณหภูมิของร่างกายให้เหมาะสมกับการออกกำลังกาย
 • ช่วยลดและป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย
 • ทำให้ร่างกายสามารถออกกำลังกายได้เต็มประสิทธิภาพหรือเต็มความสามารถ ไม่ว่าจะด้วยทักษะหรือสมรรถภาพและทางกลไก

เพิ่มความสูง

ขั้นตอนที่ 2  การออกกำลังกาย 

โดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาประมาณ 20 นาทีขึ้นไป ส่วนมากสุดถึงเวลาเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นคือ ร่างกายและจิตใจของผู้นั้น กล่าวคือร่างกายไม่มีอาการเมื่อยล้าหรือส่งผลต่อการบาดเจ็บ ส่วนสภาพจิตใจมีความพร้อมและมีความสนุกเพลิดเพลิน ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยทั่วไปแล้วการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพควรจะใช้เวลาประมาณ 20 – 60 นาทีต่อวัน ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ใช้ในการออกกำลังกาย เช่น การเดิน การวิ่ง การเล่นกีฬา การบริหารร่างกาย การเต้นแอโรบิก เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น